Regulamin

REGULAMIN SERWISU SHORTFILM.COM.PL

Serwis Short Film 4U działający pod adresem shortfilm.com.pl  jest częścią projektu Long Tail Project, marki której właścicielem jest firma Krzysztof Sowik z siedzibą w Łodzi przy ul. Nowa 24 / 3 NIP: 7291410679

 1. Usługi serwisu shortfilm.com.pl mogą być bezpłatne, jeśli są świadczone w ramach wsparcia ważnych inicjatyw społecznych czy promocji uznanych przez właściciela Short Film 4U za istotne z innych przyczyn. Pozostałe usługi opisane w serwisie, w szczególności produkcja filmów promocyjnych i reklamowych jest odpłatna. Z uwagi na zakres działań podejmowanych w procesie realizacji filmów, cena tylko części z nich została ujęta w cenniku, który jest dostępny w zakładce Cennik. Znakomita większość usług jest wyceniana indywidualnie.
 2. Zamówienie złożone w serwisie lub drogą mailową wysłane na adres biuro@shortfilm.com.pl jest traktowane jako zawarcie umowy o dzieło, w której użytkownik serwisu staje się Zamawiającym, zaś serwis Short Film 4U – Wykonawcą.
 3. Korzystając z usług serwisu, użytkownik wyraża zgodę na dobrowolne przesłanie danych firmy zamawiającej konkretną usługę, w celu wystawienia stosownego dokumentu sprzedaży.
 4. Użytkownik zobowiązuje się także do przesłania niezbędnych do realizacji usługi materiałów zdjęciowych i tekstowych w zależności od wybranej usługi.
 5. W przypadku wybrania przez użytkownika usługi z cennika, o ile do przesłanego zamówieniu nie zostaną dołączone materiały,  Wykonawca zrealizuje film w oparciu o materiały własne.
 6. W ramach usług określonych w Cenniku, Wykonawca korzysta z programów, zdjęć, materiałów filmowych oraz szablonów, do których posiada prawa do ich komercyjnego wykorzystania.
 7. Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania filmu lub innej usługi, jeśli mogłaby ona w jakikolwiek sposób naruszać prawa osób trzecich lub dobre obyczaje
 8. Zaliczka przesłana przez Zamawiającego stanowi warunek rozpoczęcia realizacji dzieła.
 9. Po zakończeniu realizacji Wykonawca prześle Zamawiającemu link do zrealizowanego filmu wraz z hasłem pozwalającym na jego odtworzenie.
 10. Zamawiający zobowiązuje się zgłosić ewentualne uwagi w kwestii błędów technicznych bądź merytorycznych, w terminie maksymalnie 3 dni od otrzymania linku. Wykonawca usunie je w ciągu dwóch dni roboczych.
 11. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń natury artystycznej, Wykonawca przedstawi maksymalnie dwie, alternatywne wersje filmu w terminie do 3 dni roboczych i wyśle link umożliwiający Zamawiającemu przyjęcie dzieła.
 12. Po przyjęciu dzieła, Wykonawca wyśle Zamawiającemu link do pobrania ostatecznej wersji filmu.
 13. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wystawioną po zakończeniu realizacji fakturę, wystawioną na całość usługi, w części pomniejszonej o zapłaconą zaliczkę, w ciągu 7 dni.
 14. Zamawiający ma możliwość zapoznania się z jakością oferowanych przez serwis Short Film 4U usług, oglądając przykładowe realizacje i szablony.
 15. Składając zamówienie Zamawiający potwierdza, że zarówno jakość parametrów technicznych , jak i walory artystyczne, przykładowych filmów, są wystarczające do zawarcia umowy z Wykonawcą.
 16. W przypadku odmowy przyjęcia dzieła w przedstawionej jednej z dwóch dodatkowo zaproponowanych wersji, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 50% wpłaconej zaliczki.
 17. Brak zgłoszenia zastrzeżeń w terminie przewidzianym niniejszym Regulaminem będzie traktowany jako przyjęcie dzieła. Wykonawca po trzech dniach wystawi fakturę końcową i prześle link do pobrania filmu.
 18. We wszelkich innych kwestiach spornych będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.