Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

RODO – obowiązek informacyjny

Szanowny Użytkowniku,

chcielibyśmy Cię poinformować, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe oraz wskazać cel, któremu mają one służyć. W ten sposób spełniamy nasz obowiązek względem Ciebie, który wynika z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO 1. W związku z
powyższym, chcielibyśmy abyś wiedział że:

[Dane Administratora] Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Firma KRZYSZTOF SOWIK z siedzibą w Łodzi
(90-031), przy ul. Nowa 24/3, zwana dalej „Firmą”,

[Dane kontaktowe] Jeżeli chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych w Firmie, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym:  biuro@shortfilm.com.pl,

[Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] Firma może przetwarzać Twoje dane, ponieważ są one niezbędne do realizacji zawartej przez nas umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dotyczącej sprzedaży filmów i animacji), a także spełnienia prawnych obowiązków
(przede wszystkim finansowo-podatkowych) związanych z ww. umową. Przepisy prawa wymagają także od Firmy przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

[Odbiorcy danych osobowych] Dostęp do Twoich danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Firmy oraz administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz
usługi informatyczne.

[Okres przetwarzania danych osobowych] Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z wiążącą nas umową. Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

[Zakres uprawnień] Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

[Wymóg podania danych osobowych] Podanie danych w celu realizacji umowy jest niezbędne do tego, abyśmy mogli przesłać Ci zamówione filmy. W przypadku niepodania tych danych osobowych, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

[Profilowanie] W oparciu o Twoje dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.

[Skarga do organu nadzorczego] Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twój Administrator danych

1
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. U. UE.L.
2016.119.1 z dnia 04.05.2016 r., które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.